Jak probíhá typická zakázka s naší firmou

Od samého začátku jednáte pouze s jedinou osobou, a to s autorizovaným inženýrem Jiřím Záhorovským.
 

1. První telefonát nebo e-mail

Každá zakázka začíná tím, že nám zákazník zavolá nebo napíše email. Občas tomuto kroku předchází žádost o zaslání předběžného rozpočtu rekonstrukce na e-mail.

Popovídáme si o chystané rekonstrukci a domluvíme si první schůzku přímo na místě rekonstrukce.

2. První schůzka na místě rekonstrukce

Na místo rekonstrukce přijede autorizovaný inženýr, který si nejdříve pohovoří s investorem o jeho požadavcích na rekonstrukci a následně si důkladně prohlédne místo rekonstrukce. Posoudí jeho technický stav, zváží prostorové možnosti a provede potřebná měření. Následuje opět konzultace s investorem, během které autorizovaný inženýr navrhne několik možných řešení a poradí zákazníkovi, jaké materiály je vhodné použít. Vždy nalezne optimální řešení s ohledem na finanční možnosti investora.

Poznámka: Vždy doporučuji našim zákazníkům, aby alespoň zevrubně sepsali své požadavky, načrtly své představy o novém půdorysu apod. Následné plánování rekonstrukce je potom snažší a rychlejší. Pro představu se podívejte na zadaní rekonstrukce bytu, které nám předal jeden z našich zákazníků. K zadaní přiložil také svoji představu o budoucího půdorysu.

3. Vypracování podrobného položkového rozpočtu rekonstrukce (cenové nabídky)

Zákazník obvykle potřebuje několik dní na promyšlení jednotlivých návrhů a na výběr stavebních materiálů a zařizovacích předmětů. Během této doby probíhá mezi autorizovaným inženýrem a investorem elektronická nebo telefonická komunikace, díky které si investor ujasňuje své představy o budoucí rekonstrukci. Autorizovaný inženýr pomůže zákazníkovi vybrat vhodné sanitární vybavení, podlahové krytiny, vhodné barvy a malby, kování, dveře a futra, obklady i dlažbu, střešní krytinu apod. 

Jakmile je zákazník rozhodnutý o výsledném řešení rekonstrukce a vybral si již konkrétní vybavení, vypracuje pro něj autorizovaný inženýr během několika následujících dnů podrobný rozpočet, ve kterém budou po položkách rozepsané ceny jednotlivých prací, materiálů a zařizovacích předmětů. Výsledná cena v rozpočtu je konečná a bez souhlasu zákazníka se již nebude měnit. Je ovšem běžné, že zákazník před začátkem samotné realizace změní názor a vybere si jiné řešení nebo např. jiné obklady nebo vanu, a potom je nutné na přání zákazníka rozpočet upravit.

Poznámka: Podívejte se prosím do sekce ceny, abyste si udělali představu o tom, jak takový rozpočet vypadá. U každého rozpočtu také nalezneté mé komentáře pro jeho lepší pohopení.

4. Uzavření smlouvy o dílo s přiloženým položkovým rozpočtem

Po schválení rozpočtu zákazníkem následuje uzavření smlouvy o dílo. Ke smlouvě je přiložený zákazníkem schválený položkový rozpočet, který je pro nás závazný, a který je bez souhlasu zákazníka neměnný. Dále jsou ve smlouvě uvedené přesné termíny, do kterých se zavazujeme rekonstrukci dokončit. Součástí smlouvy o dílo jsou také platební podmínky, záruky a další důležité podrobnosti, na kterých se obě strany dohodnou.

Poznámka: Jako příklad uvedu smlouvu o dílo, kterou jsem uzavřel s jednou z našich zákaznic. Obsah smlouvy se ovšem může lišit v závislosti na rozsahu konkrétní zakázky, požadavcích zákazníka apod. 

5. Vystavení první zálohové faktury

Po podpisu smlouvy o dílo je zákazníkovi předána první zálohová faktura, která je splatná v domluveném termínu. Výše zálohy je obvykle 45 % z celkové ceny zakázky. Zálohu zákazník složí několik týdnů před zahájením stavebních prací, abychom mohli nakoupit zařizovací předměty, obklady a další potřebný materiál k rekonstrukci. Faktura je proplatitelná bankou ze stavebního spoření či hypotéky.

Veškeré vybavení nakoupíme a dopravíme na místo rekonstrukce za ceny, za které by dané vybavení nakoupil i sám zákazník a navíc mu zajistíme cenu nižší o 5 % díky snížené sazbě DPH 15 %.

6. Samotná realizace rekonstrukce

Stavební práce jsou zahájeny v termínu dohodnutém ve smlouvě o dílo. Stavební práce probíhají dle dohodnutého harmonogramu až do termínu odevzdání dokončené zakázky.
 
V průběhu realizace komunikuje autorizovaný inženýr se zákazníkem a informuje ho o všech důležitých krocích. Často se stane, že se zákazník rozhodne pro změny nebo si přeje rozšířit rozsah stavebních prací, proto považujeme průběžnou komunikaci za důležitou. Zákazník ovšem nemusí být fyzicky přítomen. Obvykle se v případě rozsáhlejší rekonstrukce investor dočasně přestěhuje např. na chatu nebo chalupu a komunikace probíhá pouze telefonicky.
 
Autorizovaný inženýr pravidelně navštěvuje místo rekonstrukce (několikrát denně) a dohlíží na to, aby byly všechny stavební práce provedeny kvalitně.
 

7. Vystavení druhé zálohové faktury

V průběhu realizace rekonstrukce je zákazníkovi předána druhá zálohová faktura, jejíž splatnost je stanovena na termín před koncem samotné rekonstrukce (dle domluvy se zákazníkem). Výše druhé zálohy je dalších 45 % z celkové ceny zakázky. Faktura je opět proplatitelná bankou ze stavebního spoření či hypotéky.
 

8. Předání stavby zákazníkovi

Ve smluveném termínu je dokončená stavba předána zákazníkovi. Při předání je samozřejmě opět přítomen autorizovaný inženýr. Zákazník si vše prohlédne a vyzkouší a následně je o předání a převzetí díla je sepsán protokol. Zákazníkovi jsou také předány všechny potřebné doklady souvisejících s právě dokončeným dílem, 
 
Od data předání dokončené stavby začíná běžet záruční doba, kterou poskytujeme v délce 5 let.
 
Poznámka: Jako příklad uvedu  protokol o předání a převzetí , který byl sepsán po převzetí a předání stavby v případě jedné z našich zakázek.
 

9. Dofakturování a doplacení zbývající části z celkové ceny rekonstrukce

Po předání dokončené stavby je zákazníkovi předána faktura, na základě které zákazník doplatí zbývajících 10 % z celkové ceny rekonstrukce. Faktura je opět proplatitelná bankou ze stavebního spoření či hypotéky.
 

10. Teď už zákazníkovi nezbývá nic jiného, než si užívat svého nového domova :-)